Nyhetsbrev 1 sept 09

Sept 09 (English version further down) Äntligen! Efter mycket arbete är hemsidan klar. Den har verkligen varit efterfrågad det sista året och efter ett misslyckat försök med ett annat bolag har jag nu hittat ett samarbete med webredaktören Zpike som har bra "beatitude"!

Tanken med den nya sidan är att den ska vara kommunikativ och lätt att navigera, med många korsande länkar. Nu kan du via RSS enkelt prenumerera på allt nytt som läggs till sidan. Du får helt enkelt ett mail i din mailbox med en länk till innehållet!

Du kan nu följa mig via "twitterorren" på Twitter, som är en tjänst för mikrobloggning och kommunikation och går ut på att man delar med sig av korta uppdateringar och följer andra personer genom att ta del av deras uppdateringar. Mina twitterinlägg kan du se på startsidan på www.surolle.se eller så kan du prenumerera på dem till din egen twitter genom att börja följa mig. Mer information hittar du här LÄNK (Twitter är på Engelska)

INNEHÅLL
På min nya hemsida finns ett uttömmande galleri med grejer, både för den som vill snabbtitta, för den som vill handla och för inspiration. Letar du en speciell grej kan du använda sökfunktionen.
Om mig
; C/V delen är uppdelad och utökad, nu med direktlänkar för att se de speciella grejer som presenteras under t ex offentlig utsmyckning.
Inspirerar
är en blinkning till källorna och du kan nu följa vad jag spelar på Spotify bara någon minut efter jag hört låten! Ett nytt tänkvärt citat dyker upp varje gång du tittar på sidan.
Lär ut visar kurser och föredrag med uttömmande information om vad och var evenemanget är i en almanacka.
Blogg talar sitt tydliga språk. Den innehåller både intressanta och speciella historier som dyker upp i mitt liv men kommer också innehålla allehanda mer eller mindre djupsinniga filosofiska resonemang om slöjdandet.

Under Kontakt finns det gästbok, prenumeration på nyhetsbrev, webkarta och en förklaring på all den ny social media, RSS, Twitter, Facebook-kopplingar mm som finns inbäddade i sidan. Längst ner på Länkar hittar du hemsidor till både verktygsmakare, konstnärer, slöjdare och portaler som jag tycker du ska checka in.

Välkommen in på slöjdsurf!

Slöjdare Jögge Sundqvist
18 sept 2009

NEWSLETTER in english:

Finally! After much work my new website is on the web. It is translated via Google translate to a lot of languages, so... well I guess I have to say many excuses to bad translations in the future...
The idea is that the site should be communicative and easy to navigate with many intersecting links. Now via RSS, you can easily subscribe to everything new that is added to the page. You simply receive a mail in your mailbox with a link to the content.

You can follow me via the "twitter Bluegrouse" on Twitter, a service for micro-blogging and communication that seeks to share short updates, and follow other people by taking part of their updates. My twitter posts, which you can see on the homepage of www.surolle.se or subscribe to your twitter by starting to follow me. More information can be found here LINK.

CONTENT
Heres a comprehensive gallery of stuff (Grejer), both for those who want quick look, for those who want to shop and for inspiration. About me, (Om mig) : the C / V component is split and expanded with direct links to the special stuff that is presented in eg "public decoration" (Offentlig Utsmyckning).

Inspire, (Inspirerar) is a wink to the sources and you can now follow what I'm playing on Spotify just a minute after I heard the song in my workshop! Technology! And a new thoughtful quote shows up every time you look at the page.

Teach (Lär ut) show classes, wokshops, courses and talkshows with exhaustive information on what and where the event is.
Blog speaks for itself. It provides both interesting and special stories that appear in my craftlife but will also contain all kinds of more or less profound philosophical reasoning on crafts and making in all kinds ...

In Contact there is a guestbook, subscribe to the newsletter, Site Map and an explanation of all the new social media, RSS, Twitter, Facebook links, etc. that are embedded in the page. At the bottom you will find links to websites for both tool-makers, artists, craftsmen and portals that I think you should checkout.

Welcome to the surolle woodwork surf!

craftsmen Jögge Sundqvist
18 sept 2009